Ben jij klaar voor de nieuwe Europese regelgeving in verpakkingen?

Op 30 november 2022 stelde de EU een nieuwe verordening voor die het verpakkingsafval moet verminderen en de verpakkingen duurzamer moet maken. Dit is een aanvulling op de bestaande maatregelen van het nieuwe actieplan circulaire economie (voorjaar 2022) als onderdeel van de Green Deal. Europa wil namelijk het eerste klimaat neutrale continent worden. Omdat de regelgeving in de verschillende lidstaten erg verschilt, ziet de Europese Commissie het als haar taak om hierin bij te sturen.

Waarom?

Verpakking is essentieel om producten te beschermen en te transporteren. Maar het leidt ook tot belangrijke milieuproblemen. Het verpakkingsafval groeit. Ongeveer 36% van het huishoudelijk afval bijvoorbeeld bestaat uit verpakkingen. De impact op de natuurlijke bronnen is groot. En het aandeel niet recycleerbare verpakkingen is tussen 2012 en 2020 exponentieel gestegen. Er zijn nog te veel obstakels op vlak van recycleren en hergebruiken van verpakkingen. Recyclage van verpakkingen blijft achter en het gebruik van gerecycleerd plastic is nog veel te laag. Toepassingen voor herbruikbare verpakkingen komen niet van de grond gezien er nog te veel obstakels en onduidelijkheden over de randvoorwaarden zijn.

Met deze nieuwe maatregelen wil de EU volgende doelstellingen halen tegen 2030:

 • Verpakkingen zijn herbruikbaar of geheel recyclebaar op een economisch haalbare manier
 • Verpakkingsafval wordt gereduceerd door het aantal verpakkingen te verminderen en over-verpakking tegen te gaan

Meer concreet gaan de richtlijnen over:

 • Vereisten op vlak van labelen
 • Definitie en organisatie van recycling
 • Definitie en organisatie van herbruikbare verpakkingen
 • Verantwoordelijkheden van producenten en andere actoren
 • Marketing restricties

Recycleren

Recycleren is een van de meest doeltreffende manieren om verpakkingsafval terug te dringen en de circulariteit van verpakkingen op korte termijn te verhogen. Recyclagegraden van materialen werden op vrijwillige basis door producenten of bepaalde lidstaten vastgelegd maar zijn nog niet uniform voor alle landen binnen de EU. Vanaf 2030 moeten verpakkingen die niet herbruikbaar zijn dus ontworpen worden om maximaal te recycleren en dit op basis van recyclinggraden die men aan de hand van het gewicht van de verpakking berekent.

Wil jij alle details over de recycling doelstellingen van de EU? Vraag dan hier je gratis packaging workshop aan.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP

Daarnaast zullen lidstaten binnen de EU  actief moeten communiceren om kwaliteitsvolle recyclage aan te moedigen daar waar het hergebruik van verpakkingen niet mogelijk is. Statiegeld – en retoursystemen voor single use plastic verpakkingen en metalen drankverpakkingen zijn verplicht vanaf 2029 als volgt:

 • Single use plastic drankflessen met een capaciteit tot 3 liter
 • Single use metalen drankverpakkingen met een capaciteit tot 3 liter
 • Niet van toepassing voor wijn, gearomatiseerde wijnproducten, spirits, melk en melkproducten

De EU heeft als doelstelling om tegen einde 2025 minimum 65% van het gewicht van alle verpakkingsafval te genereren. Per type verpakkingsmateriaal zijn de targets bepaald waarvoor de EU aan de lidstaten zal vragen de maatregelen te nemen hiervoor.

Wil je de targets inzake afval recuperatie kennen per type verpakking? Vraag dan hier je gratis packaging workshop aan, leer alles over de nieuwe EU richtlijn en ontvang de laatste trends in food packaging.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP

Er komt ook een specifieke regel om een minimum percentage aan gerecycleerde grondstoffen in plastic te gebruiken waarbij wel rekening wordt gehouden met effecten op gezondheid, veiligheid en milieu.

Verpakkingsdesign

Verpakkingen moeten ontworpen worden gericht op een minimaal volume en gewicht. Bijzondere aandacht zal gevestigd worden op lege ruimte in verpakkingen, groupage verpakkingen, transport verpakkingen alsook e-commerce verpakkingen.

Concreet worden volgende maatregelen in de richtlijn genoemd:

 • De lege plaats in verpakkingen mag niet meer dan 40% van het totaal bedragen, uitzonderingen zijn mogelijk voor bedrijven die basisverpakkingen ook gebruiken als e-commerce verpakkingen
 • Onnodige of vermijdbare verpakkingen worden niet meer toegelaten.

Wil jij weten welke onnodige of vermijdbare verpakkingen niet meer toegelaten worden en wat de impact van de nieuwe EU-richtlijn op jouw verpakkingen is? Vraag dan hier je gratis packaging workshop aan, ontdek de food packaging trends en maak een analyse van de opportuniteiten voor uw verpakkingen.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP

Herbruikbare verpakkingen

Als de EU haar doelstellingen wil halen, moet ze de circulariteit en het duurzame gebruik van verpakkingen vooropstellen. Net daarom gaat deze nieuwe richtlijn uitgebreid in op herbruikbare verpakkingen. De definitie van herbruikbare verpakkingen dient scherp gesteld te worden maar evenveel duidelijkheid dient er verschaft te worden over de systemen en hun voorwaarden om hergebruik van verpakkingen te organiseren. Bedrijven die herbruikbare verpakkingen op de markt brengen, zullen ook moeten instaan voor een open of gesloten systeem om dit mogelijk te maken.

Verpakkingen zullen als herbruikbaar gedefinieerd worden als ze beantwoorden aan een aantal criteria.

Teneinde consumenten te informeren over herbruikbaarheid, over de beschikbaarheid van systemen van hergebruik en over de ophaalpunten van herbruikbare verpakkingen vraagt men een QR-code of andere data drager op elke verpakking vanaf 2030.

In ieder geval wordt binnen de EU verwacht dat elk land actief de toepassing van herbruikbare verpakkingen zal aanmoedigen. Hiervoor zijn verschillende targets gedefinieerd.

Wil jij weten welke criteria bepaald werden inzake herbruikbaarheid en wat de targets zijn? Vraag dan je gratis packaging workshop aan en leer alles over de nieuwe EU-richtlijn + ga op zoek naar je eigen kansen in verpakkingen.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP

Verantwoordelijkheden van producenten, importeurs en distributeurs

Producenten van verpakkingen worden geacht om over gedetailleerde informatie te beschikken met betrekking tot de samenstelling van hun verpakking. Na goedkeuring van de wetgeving volgend op deze richtlijn zal de producent een conformiteitsbeoordeling moeten uitvoeren en voorleggen om aan te tonen dat zijn verpakking beantwoordt aan het nieuwe wetgevend kader. Dit geldt eveneens voor producenten uit het buitenland waarbij importeurs dit aan de nationale instanties moeten bewijzen. Een importeur of distributeur die verpakkingen onder zijn eigen naam of merknaam op de markt verdeelt, zal in dat geval als een producent van verpakkingen beschouwd worden.

Lidstaten worden met deze richtlijn opgeroepen om verder actief werk te maken van ‘waste management’. Om dit meetbaar te maken, worden concrete doelen gesteld.

Wil je inzage in de doelen op vlak van ‘waste management’ van verpakkingen? En meteen ook werk maken van de analyse van je eigen kansen aan de hand van verpakkingstrends? Vraag dan je packaging workshop aan.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP

Packaging workshop

Op basis van food packaging trends en ontwikkelingen, aangevuld met uw eigen bevindingen, bepalen we door middel van een interactieve werksessie waar uw kansen liggen op vlak van handmatig in te pakken voeding. Uiteraard nemen we hierin de nieuwste wetgeving mee en kijken we hoe dit op een duurzaam mogelijke manier in te vullen. De uitkomst is een overzicht van opportuniteiten.

Wil jij aan de slag en naast een gratis update van de EU-richtlijn ook nadenken over jouw kansen op vlak van verpakkingen? Dan vraag hier je gratis packaging workshop aan.

KLIK HIER VOOR JE GRATIS PACKAGING WORKSHOP